ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายเอนก วรรณสวนหม่อน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ